Худалдан авах ажиллагааны цахим системийн REST API зааварчилгаа

Худалдан авах ажиллагааны цахим систем www.tender.gov.mn-д зарлагдсан тендер шалгаруулалтын мэдээллийг дамжуулах REST API documentation

Урилгын мэдээлэл авах

Дараах хаягаар POST хүсэлт гаргаж тендерийн урилгын мэдээлэл авна:
http://opendata.tender.gov.mn/api/invitation

      	

cURL жишээ код:

curl --location --request POST 'http:opendata.tender.gov.mn/api/invitation' \ --header 'Authorization: Bearer **********************'***********'******** \ --header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \ --data-urlencode 'current_page=1' \ --data-urlencode 'per_page=5' \ --data-urlencode 'tenderYear=2021'

AUTHORIZATION

Төрийн худалдан авах ажиллагааны газрын Цахим худалдан авах ажиллагаа, мэдээллийн технологийн хэлтэст хүсэлт гарган өөрийн байгууллагын урилгын мэдээлэл RESP api ашиглан авах хүсэлтийг гаргаж эрх нээлгүүлнэ.

AUTHORIZATION Bearer Token
Token < token >

Оролтын утгууд

Талбар Төрөл Тайлбар
current_page Integer (заавал) Хуудасны курсор. 1-ээс эхлэнэ.
per_page Integer (заавал) Нэг хуудсанд харуулах хэмжээ 1-аас 100 хооронд байна.
tenderYear Year (сонголттой) Таны мэдээлэл авах гэж буй он.
    	

ХАРИУ ҮР ДҮН:

{ "return_code": 200, "message": "Амжилттай", "total": 5, "per_page": "5", "current_page": "1", "data": [ { "invitationId": 1611282173700, "tenderName": "Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл", "tenderCode": "ДХИС/202102011", "invitationNumber": "ДХИС/202102011/01/01", "isPackage": 1, "tenderYear": 2021, "totalBudget": 55872400, "yearBudget": 55872400, "budgetGovernerName": "ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД", "budgetEntityName": "Дотоод хэргийн их сургууль", "tenderTypeCode": "PRODUCT", "tenderTypeName": "Бараа", "fundName": "Улсын төсөв", "ruleName": "Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам", "isSimpleElectronic": 1, "publishDate": "2021-02-04 00:00:00", "receiveDate": "2021-03-09 12:00:00", "openDate": "2021-03-09 12:30:00", "docStatusName": "Тендер хүлээн авч байгаа" } ] }

Гаралтын утгууд

Талбар Төрөл Тайлбар
return_code integer Тухайн хүсэлтийн ерөнхий хүсэлтийн хариу.
message string Тухайн хүсэлтийн тайлбар.
total integer Тухайн хайлттай холбоотой нийт бичлэгийн тоо.
per_page integer Таны илгээсэн курсорын дугаар.
current_page integer Таны илгээсэн нэг хуудсанд харуулж буй бичлэгийн тоо.
data array Уг хүсэлтэд ирүүлж буй үндсэн дата.
invitationId number Тухайн зарлагдсан урилгын ID
tenderName string Тендер шалгаруулалтын нэр
tenderCode string Тендер шалгаруулалтын код
invitationNumber string Тендерийн урилгын код
isPackage boolean Багцтай эсэх
tenderYear year Тухайн тендерийн он
totalBudget float Төсөл арга хэмжээний батлагдсан нийт төсөвт өртөг
yearBudget float Төсөл арга хэмжээний тухайн онд санхүүжигдах дүн
budgetGovernerName string Төсвийн ерөнхийлөн захирагч
budgetEntityName string Захиалагч байгууллагын регистр
tenderTypeCode string Тендер шалгаруулалтын төрлийн код
tenderTypeName string Тендер шалгаруулалтын төрлийн нэр (ажил, бараа, зөвлөх, зөвлөхөөс бусад үйлчилгээ)
fundName string Санхүүжилтийн эх үүсвэрийн нэр
ruleName string Тендер шалгаруулалтын журмын нэр
isSimpleElectronic boolean Цахим эсэх
publishDate date Тендер зарласан огноо
receiveDate date Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа
openDate date Тендерийн нээлт хийх хугацаа
docStatusName string Тендерийн баримт бичгийн төлөв
    		

Embed code

<iframe width="800" height="900" src="https://www.tender.gov.mn/mn/embed/1611282173700" frameborder="0" ></iframe>

EMBED хийж урилгын мэдээлэл сайтдаа байршуулах

Та авсан урилгын жагсаалтаан урилгын ID-г авж Худалдан авах ажиллагааны цахим системд нийтлэгдсэн тендерийн урилгыг өөрийн веб сайтад Embed хийж оруулах боломжтой.

Тухайн тендер шалгаруулалтад оролцсон оролцогчийн мэдээлэл дамжуулах

Дараах хаягаар POST хүсэлт гаргаж тухайн тендерийн урилгад оролцсон оролцогчидын мэдээллийг авна.
http://opendata.tender.gov.mn/api/invitation/{invitationId}/suppliers

      	

cURL жишээ код:

curl --location --request POST 'opendata.tender.gov.mn/api/invitation/1589516528554/suppliers' \ --header 'Authorization: Bearer *************************************************************' \ --header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \ --data-urlencode 'current_page=1' \ --data-urlencode 'per_page=10'

AUTHORIZATION

Төрийн худалдан авах ажиллагааны газрын Цахим худалдан авах ажиллагаа, мэдээллийн технологийн хэлтэст хүсэлт гарган өөрийн байгууллагын урилгын мэдээлэл RESP api ашиглан авах хүсэлтийг гаргаж эрх нээлгүүлнэ.

AUTHORIZATION Bearer Token
Token < token >

Оролтын утгууд

Талбар Төрөл Тайлбар
token String Таньд олгосон токен.
current_page Integer (заавал) Хуудасны курсор. 1-ээс эхлэнэ.
per_page Integer (заавал) Нэг хуудсанд харуулах хэмжээ 1-аас 100 хооронд байна.
      	

Хариу үр дүн :

{ "return_code": 200, "message": "Амжилттай", "total": 3, "per_page": "10", "current_page": "1", "data": [ { "invitationId": 1589516528554, "tenderName": "Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 27 дугаар хороо/", "tenderCode": "БСШУСЯ/202001304", "supplierRegister": "5446449", "supplierName": "Инжхами", "openedBidderPrice": "1500145162", "wfmStatusCode": "ELIMINATED_STATUS", "wfmStatusName": "Хасагдсан", "commentText": "Тендерийн баримт бичгийн шаардлагад нийцээгүй." } ] }

Гаралтын утгууд

Талбар Төрөл Тайлбар
return_code integer Тухайн хүсэлтийн ерөнхий хүсэлтийн хариу.
message string Тухайн хүсэлтийн тайлбар.
total integer Тухайн хайлттай холбоотой нийт бичлэгийн тоо.
per_page integer Таны илгээсэн курсорын дугаар.
current_page integer Таны илгээсэн нэг хуудсанд харуулж буй бичлэгийн тоо.
data array Уг хүсэлтэд ирүүлж буй үндсэн дата.
invitationId number Тухайн зарлагдсан урилгын ID
tenderName string Тендер шалгаруулалтын нэр
tenderCode string Тендер шалгаруулалтын код
supplierRegister string Оролцогчийн регистр
supplierName string Оролцогчийн нэр
openedBidderPrice float Санал болгосон үнэ
wfmStatusCode string Тендерт оролцогчийн төлвийн код
wfmStatusName string Тендерт оролцогчийн төлөв
commentText string Тайлбар

Тухайн тендер шалгаруулалтын үнэлгээний хорооны мэдээлэл

Дараах хаягаар POST хүсэлт гаргаж тухайн тендерийн урилгад оролцсон оролцогчидын мэдээллийг авна.
http://opendata.tender.gov.mn/api/invitation/{invitationId}/committee

      	

cURL жишээ код:

curl --location --request POST 'opendata.tender.gov.mn/api/invitation/1589516528554/committee' \ --header 'Authorization: Bearer *************************************************************' \ --header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \ --data-urlencode 'current_page=1' \ --data-urlencode 'per_page=10'

AUTHORIZATION

Төрийн худалдан авах ажиллагааны газрын Цахим худалдан авах ажиллагаа, мэдээллийн технологийн хэлтэст хүсэлт гарган өөрийн байгууллагын урилгын мэдээлэл RESP api ашиглан авах хүсэлтийг гаргаж эрх нээлгүүлнэ.

AUTHORIZATION Bearer Token
Token < token >

Оролтын утгууд

Талбар Төрөл Тайлбар
current_page Integer (заавал) Хуудасны курсор. 1-ээс эхлэнэ.
per_page Integer (заавал) Нэг хуудсанд харуулах хэмжээ 1-аас 100 хооронд байна.
      	

Хариу үр дүн :

{ "return_code": 200, "message": "Амжилттай", "total": 5, "per_page": "10", "current_page": "1", "data": [ { "clientId": 1453535505103, "declarationSfiles": "", "budgetEntityName": "Шивээ овоо", "budgetGovernorId": 158, "tenderId": 1579523118838, "tenderCode": "ШО/202001086", "tenderName": "TD25 бульдозерын сэлбэг", "totalBudget": 48972000, "yearBudget": 48972000, "personId": 457814600, "firstName": "", "lastName": "", "stateRegNumber": "", "email": "@.", "contactList": "; ; ", "certificateId": , "certificateNumber": "/А3-0920", "certStartDate": "2020-02-01", "certEndDate": "2023-02-01", "committeeRoleId": 100000080004, "committeeRoleName": "Хөндлөнгийн гишүүн", "committeeDate": "2020-02-18", "committeeNumber": "А/44", "committeeFile": "харьцуулалтын үнэлгээний хороо 2020.pdf", "committeeSfile": "", "declarationFile": "харьцуулалтын үнэлгээний хороо 2020.pdf", "clientCode": "ШО" } ] }

Гаралтын утгууд

Талбар Төрөл Тайлбар
return_code integer Тухайн хүсэлтийн ерөнхий хүсэлтийн хариу.
message string Тухайн хүсэлтийн тайлбар.
data array Уг хүсэлтэд ирүүлж буй үндсэн дата.
firstName number Нэр
lastName string Овог
certificateNumber number дугаар
tenderName string Тендер шалгаруулалтын нэр
tenderCode string Тендер шалгаруулалтын код

Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

Дараах хаягаар POST хүсэлт гаргаж Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний мэдээллийг авна.
http//opendata.tender.gov.mn/api/plan

      	

cURL жишээ код:

curl --location --request POST 'opendata.tender.gov.mn/api/plan' \ --header 'Authorization: Bearer **************************************' \ --header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \ --data-urlencode 'current_page=1' \ --data-urlencode 'per_page=5' \ --data-urlencode 'tenderYear=2021'

AUTHORIZATION

Төрийн худалдан авах ажиллагааны газрын Цахим худалдан авах ажиллагаа, мэдээллийн технологийн хэлтэст хүсэлт гарган өөрийн байгууллагын урилгын мэдээлэл RESP api ашиглан авах хүсэлтийг гаргаж эрх нээлгүүлнэ.

AUTHORIZATION Bearer Token
Token < token >

Оролтын утгууд

Талбар Төрөл Тайлбар
current_page Integer (заавал) Хуудасны курсор. 1-ээс эхлэнэ.
per_page Integer (заавал) Нэг хуудсанд харуулах хэмжээ 1-аас 100 хооронд байна.
tenderYear Year (сонголттой) Таны мэдээлэл авах гэж буй он.

Гаралтын утгууд

      	

Хариу үр дүн :

{ "return_code": 200, "message": "Амжилттай", "total": 716, "per_page": "1", "current_page": "1", "data": [ { "invitationId": 1634289050530, "tenderName": "Далд уурхайн тоног төхөөрөмжийн сэлбэг ", "tenderCode": "МРЦМ/202112203", "invitationNumber": "МРЦМ/202112203/06/01", "isPackage": "", "tenderYear": 2021, "totalBudget": 110000000, "yearBudget": 110000000, "budgetGovernerName": "ТӨРИЙН ӨМЧИЙН БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР", "budgetEntityName": "Монголросцветмет ТӨҮГ", "tenderTypeCode": "PRODUCT", "tenderTypeName": "Бараа", "fundName": "Өөрийн хөрөнгө", "ruleName": "Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам", "isSimpleElectronic": 1, "publishDate": "2021-11-15 00:00:00", "receiveDate": "2021-12-17 10:00:00", "openDate": "2021-12-17 10:10:00", "docStatusName": "Тендер хүлээн авч байгаа" } ] }
Талбар Төрөл Тайлбар
return_code integer Тухайн хүсэлтийн ерөнхий хүсэлтийн хариу.
message string Тухайн хүсэлтийн тайлбар.
data array Уг хүсэлтэд ирүүлж буй үндсэн дата.
tenderId number Тендерийн ID
tenderName string Тендер шалгаруулалтын нэр
tenderCode string Тендер шалгаруулалтын код
tenderName string Тендер шалгаруулалтын нэр
tenderYear date Тендер шалгаруулалтын он
totalBudget float Төсөвт өртөг
yearBudget float Санхүүжих дүн
budgetGovernerName string Төсвийн ерөнхийлөн захирагч
budgetEntityName string Захиалагч байгууллагын нэр
budgetEntityCode string Захиалагч байгууллагын код
registrationNumber string Захиалагч байгууллагын регистр
tenderTypeName string Тендер шалгаруулалтын төрлийн нэр (ажил, бараа, зөвлөх, зөвлөхөөс бусад үйлчилгээ)
tenderTypeCode string Тендер шалгаруулалтын төрлийн код
ruleName string Тендер шалгаруулалтын журмын нэр
tenderRuleId string Тендер шалгаруулалтын журмын Id
publishedDate Datetime Тендер шалгаруулалтын урилга нийтлэх огноо
wfmStatusName string Тендерийн баримт бичгийн төлөв
wfmStatusCode string Тендерийн баримт бичгийн төлөв Id

Худалдан авах ажиллагааны мэргэшүүлэх А3 сертификат эзэмшигчийн мэдээлэл авах

Дараах хаягаар POST хүсэлт гаргаж Худалдан авах ажиллагааны мэргэшүүлэх А3 сертификат эзэмшигчийн мэдээллийг авна. Энэхүү сервис нь хувь хүний мэдээлэл агуулж буй тул нийтлэг хэрэгцээний сервис биш болохыг анхаарна уу
htt:p//opendata.tender.gov.mn/api/certificate

      	

cURL жишээ код:

curl --location --request POST 'opendata.tender.gov.mn/api/certificate' \ --header 'Authorization: Bearer **************************************' \ --header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \ --data-urlencode 'stateRegNumber=XX********'

AUTHORIZATION

Төрийн худалдан авах ажиллагааны газрын Цахим худалдан авах ажиллагаа, мэдээллийн технологийн хэлтэст хүсэлт гарган өөрийн байгууллагын урилгын мэдээлэл RESP api ашиглан авах хүсэлтийг гаргаж эрх нээлгүүлнэ.

AUTHORIZATION Bearer Token
Token < token >

Оролтын утгууд

Талбар Төрөл Тайлбар
token String Таньд олгосон токен.
stateRegNumber String (заавал) Тухайн лавлаж буй А3 эзэмшигчийн регистрийн дугаар.
      	

Хариу үр дүн :

{ "return_code": 200, "message": "Амжилттай", "data": [ { "certificateNumber": "2019/А3-5050", "startDateStr": "2019-09-01", "endDateStr": "2022-09-01", "industryName": "Холбоо, мэдээллийн технологи", "stateRegNumber": "ГГ91082445", "firstName": "Ганбаатар", "lastName": "Ганбат", "valueFullName": "Монгол, Улаанбаатар, Баянзүрх, 25-р хороо", "guid": "24454455-d989-977b-f34b-8616cb80182e", } ] }

Гаралтын утгууд

Талбар Төрөл Тайлбар
return_code integer Тухайн хүсэлтийн ерөнхий хүсэлтийн хариу.
message string Тухайн хүсэлтийн тайлбар.
data array Уг хүсэлтэд ирүүлж буй үндсэн дата.
certificateNumber number Сертификатын дугаар
startDateStr date Эхлэх хугацаа
endDateStr date Дуусах хугацаа
industryName string Ажилладаг салбар
stateRegNumber number Сертификат эзэмшигчийн регистрийн дугаар
firstName number Нэр
lastName string Овог
guid number GUID

Хариу

Худалдан авах ажиллагааны цахим системийн REST API нь буцаах утгууд:

Код Тайлбар Жишээ буцаалт
200 Амжилттэй { "return_code": 200, "message": "Амжилттай", "total": 5, "per_page": "5", "current_page": "1", "data": [ ] }
400 Хандах параметер дутуу байна { "returncode": 400, "message": "Хандах параметер дутуу байна", "error": { "current_page": [ "The current page field is required." ] } }
404 Хандах эрхгүй байна { "returncode": 404, "message": "Хандах эрхгүй байна", "error": [] }